Aplus Home Phiên bản hệ thống 14.0-20230908

Thông tin về Aplus Home instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

BETA PMS
CC1 PMS
CC1 PMS AGGREGATE
Website OTP Authentication
Odoo Website OTP Authentication makes secure environment in your odoo website for your portal users.
Property Management - Odoo Community Compatible (Without Portal)
property management asset management tenancy tenant contract recurring contract penalty maintenance management property sale purchase booking management property rent sale purchase
Property Management - Customize
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Hotel Room Dashboard View
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Firebase Cloud Messaging
Push notification for mobile app
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Template Report DOCX
Export data all objects odoo to Microsoft Office output files docx, pdf
Multiple Property Rent Management
Manage your Tenancy with multiple property rent
Odoo Rest Api
The module create RESTful API for Odoo and allows you to access and modify data using HTTP requests to manage fetch and manage data from the Odoo.
Property Booking
Property Management Booking System Booking management flat booking office booking apartment booking
Commission Management for Property Management System
property commission asset commission tenancy commission tenant commission Commission Management for Property Management
Property Landlord Management
Property Landlord Management property owner management
Property Maintenance
You can manage maintenance of property maintenance management building maintenance maintenance schedule maintenance calendar maintenance process maintenance statistics
Property Management System
Property Management System: building, asset management
Property Penalty
This module will add the Penalty Feature in the Tenancy Rent late payment penalty late payment charges rent penalty
Property Recuring Maintenance
This module allows to manage the Recurring Maintenance maintenance subscription maintenance management maintenance charges and invoice maintenance account
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Rental
Manage rental contracts, deliveries and returns
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Cổng thanh toán Paypal
NCC dịch vụ thanh toán: Triển khai Paypal

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Tài chính - Chung
Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam